Návod na používanie a záručné podmienky

Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť tovar alebo služba zakúpená od predávajúceho cez web-shop zlatnictvoadamas.sk.

 1. Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa. Pri poskytovaných službách môže byť záručná doba iná. Kupujúci je povinný skontrolovať výrobok pri jeho prevzatí a pred prvým použitím. Po prevzatí, ale ešte pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a následne sa nimi dôsledne riadiť. Ak kupujúci pri prevzatí zistí poškodenie výrobku, nemal by tovar používať a bezodkladne by mal oznámiť poškodenie predávajúcemu. Následne by mal kupujúci vrátiť tovar predávajúcemu bez zasahovania do tovaru (napr. snaha o vyčistenie, alebo oprava šperkov kupujúcim), hlavne ak sa na tovar ešte vzťahuje záruka.

 2. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

  Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke zlatnictvoadamas.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Doklad o zakúpení (faktúra) slúži aj ako záručný list, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje požadované platnými zákonmi pre uplatnenie záruky.

 3. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  • vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním

  • vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania

  • vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,

  • vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti a požiarom,

  • vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením,

  • vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania,

  • vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,

  • vady a poškodenia, ktoré si kupujúci pôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom,

  • vady a poškodenia, ktoré si kupujúci pôsobil sám, napr. zmena farby šperkov kvôli alergii na niektorú zložku šperkov

 4. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

 5. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

 6. V prípade výmeny – opravy tovaru začína plynúť nová záručná doba s dátumom obdržania nového tovaru kupujúcim. Pri výmene chybnej časti začína plynúť nová záručná doba platná len na vymenenú časť.

 7. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie:

  Kupujúci vždy uplatňuje reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručí (avšak nie na dobierku) na adresu: Ondrej Németh ADAMAS, Kostolné námestie 6, 946 03 Kolárovo. Náklady spojené s doručením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom, ktorý je kompletný, v originálnom balení, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny (faktúra).

 8. Posúdenie reklamácie

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť oprávnenosť a spôsob vybavenia reklamácie čím skôr, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, alebo sa predávajúci a kupujúci môžu dohodnúť aj na inej termíne. Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Kupujúci splní tiež ostatné podmienky vyžadované Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.

 9. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru

  Pre reklamáciu výrobku platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade reklamácie kupujúci je povinný preukázať skutočnosť, že reklamovanú vec kúpil u predávajúceho, t.j. musí predložiť blok, alebo faktúru o zakúpení. Ak zistí kupujúci akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o zaplatení a skutočne dodaným tovarom (v druhu, alebo množstve), predávajúci odporúča uplatniť si reklamáciu okamžite písomne, alebo e-mailom s prikladaním fotky neúplného tovaru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Reklamovaný výrobok zákazník doručí osobne, alebo pošle na adresu predajne na vlastné náklady, v ktorej tovar zakúpil, a v originálnom balení. Výrobok kupujúci pošle riadne zabalený ako cennú a poistenú zásielku, na adresu uvedeného v Reklamačnom poriadku Predávajúceho bod 7. Zákazník si po výzve môže reklamovaný výrobok vyzdvihnúť osobne v kamennom obchode, alebo mu bude výrobok doručený na ním uvedenú adresu, alebo mu bude vrátená kúpna cena tovaru. Poštovné sa nezaráta do kúpnej ceny tovaru.

 10. Odstrániteľné vady

  Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:

  • bezplatnú opravu, alebo

  • výmenu tovaru (alebo jeho súčasti) len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 11. Neodstrániteľné vady

  Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:

  • výmenu tovaru, alebo

  • odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo

  • výmenu tovaru za iný v rovnakej hodnote, prípadne aj s príplatkom.

 12. Opakujúce sa vady

  Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:

  • výmenu tovaru, alebo

  • odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí, alebo

  • výmenu tovaru za iný v rovnakej hodnote, prípadne môže aj priplatiť.

  O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už raz odstraňovaná, opätovne vyskytne. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu na opätovne vyskytnuté vady, ak boli pôsobené nedodržaním návodu na používanie.
  Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.
  V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.
  O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 13. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov.

 14. Odporúčania pre starostlivosť o zakúpený tovar

  Materiál tovarov je platne registrovaný zlatý kov Au 585/1000, Au 750/1000, strieborný kov Ag 925/1000, a iné obdobné kovy. Niektoré šperky z týchto kovov sú kombinované so zirkónmi, sklom, kaučukom, gumou, kožou, koženkou, alebo lankou (z bavlny alebo umelej hmoty).

  • tovar neodporúčame nosiť pri výkone ťažkých prác (napr. záhradné a stavebné práce, práce s chemikáliami),

  • tovar nenoste pri sprchovaní / vykonaní denného očista

  • tovar neodporúčame nosiť so stykom s obyčajnou vodou v domácnosti, so slanou (morskou) vodou, saponátmi, kozmetickými prípravkami (lak na vlasy, rôzne krémy, atď.)

  • tovar neodporúčame nosiť do plavárne, do bazéna s termálnou vodou

  • chráňte tovar pred mechanickým poškodením – väčšina tovaru je povrchovo upravovaná (matovaná, pieskovaná, postriebrená, pozlátená, poródiovaná), ktorá sa počas nosenia môže opotrebovať kvôli ošúchaniu

  • tovar neodporúčame nosiť, ak kupujúci zistí podráždenie pokožky, lebo to znamená, že kupujúci je alergický na niektorú zložku tovaru, čo nemožno považovať za výrobnú vadu, teda nemožno tovar ani reklamovať.

  • tovar neodporúčame nosiť, ak kupujúci zistí zmenu farby tovaru. V tomto prípade ide o reakciu niektorej zložky tovaru s ľudským potom, čo nemožno považovať za výrobnú vadu, teda nemožno tovar ani reklamovať.

  • tovar nenoste počas spánku.

  • na zlatý aj strieborný tovar kombinovaný s inými materiálmi sa vzťahujú rovnaké zásady na používanie a reklamáciu.

 15. Udržiavanie a čistenie výrobkov.

  Čistením výrobkov odporúčame poveriť profesionálneho zlatníka.

  Udržiavanie a čistenie výrobkov v domácich podmienkach je možné buď suchou a mäkkou handrou, alebo so špeciálnymi prípravkami, ktoré možné zakúpiť v klenotníctvach, drogériách a v špecializovaných predajniach. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návody na použitie. Neodporúčame použitie handričiek na výrobky, ktorých povrch je matovaný, alebo jemne gravírovaný. Takáto povrchová úprava sa môže veľmi ľahko poškodiť. Tekuté prípravky na čistenie nepoužívajte v prípade kombinovaného tovaru.

  Výrobky skladujte v šperkovniciach, alebo v samostatných krabičkách na to určených.

Ak sa aj napriek všetkému dodržiavaniu vyššie uvedených zásad stane, že sa u nás zakúpené výrobky poškodia, a sú už po záruke, výrobky Vám vyčistíme, alebo opravíme podľa nášho aktuálneho cenníka.

Prečítajte si aj časť Kamienky a perly v šperkoch.