Návod na používanie a záručné podmienky

Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť tovar alebo služba zakúpená od predávajúceho cez web-shop zlatnictvoadamas.sk.

 1. Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa. Pri poskytovaných službách môže byť záručná doba iná. Kupujúci je povinný skontrolovať
  výrobok pri jeho prevzatí a pred prvým použitím. Po prevzatí, ale ešte pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a následne sa nimi dôsledne riadiť.
  Ak kupujúci pri prevzatí zistí poškodenie výrobku, nemal by tovar ďalej používať a bezprostredne by mal oznámiť poškodenie predávajúcemu.

 2. Záručné podmienky

  Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke zlatnictvoadamas.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie
  zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Doklad o zakúpení (faktúra) slúži aj ako záručný list, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje požadované platnými zákonmi pre uplatnenie záruky.

 3. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  • vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním

  • vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania

  • vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa
   tovar bežne používa,

  • vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti a požiarom,

  • vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením,

  • vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania,

  • vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,

  • vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

 4. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť
  dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

 5. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho
  opravy opravený tovar prevziať.

 6. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o
  prevzatí reklamovaného tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave. Pri
  výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

 7. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie:

  Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: Ondrej Németh ADAMAS, Kostolné námestie 6, 946 03 Kolárovo. Náklady spojené s
  doručením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom,
  ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny.

 8. Posúdenie reklamácie

  Ihneď po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 5
  pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie.

  Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Kupujúci splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a
  reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.

  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo
  dňa uplatnenia reklamácie, alebo sa predávajúci a kupujúci môžu dohodnúť aj na inej termíne.

 9. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru

  Pre reklamáciu výrobku platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru do 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca
  znáša v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar
  na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na
  výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas doby vykonávania odborného posúdenia záručná
  doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
  vynaložené náklady.

  Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade reklamácie kupujúci je povinný preukázať skutočnosť, že reklamovanú vec kúpil u predávajúceho, t.j. musí predložiť blok, alebo faktúru o
  zakúpení. Ak zistí kupujúci akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o zaplatení a skutočne dodaným tovarom (v druhu, alebo množstve), predávajúci odporúča uplatniť si reklamáciu okamžite písomne,
  alebo e-mailom. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Reklamovaný výrobok zákazník doručí osobne, alebo pošle na adresu predajne na
  vlastné náklady, v ktorej tovar zakúpil. Výrobok kupujúci pošle tovar riadne zabalený ako cennú a poistenú zásielku, na adresu uvedeného v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.
  Zákazník si po výzve môže reklamovaný výrobok vyzdvihnúť osobne v kamennom obchode, alebo mu bude výrobok doručený na ním uvedenú adresu.

 10. Odstrániteľné vady

  Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:

  • bezplatnú opravu, alebo

  • výmenu tovaru (alebo jeho súčasti)

   len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 11. Neodstrániteľné vady

  Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:

  • výmenu tovaru, alebo

  • odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo

  • výmenu tovaru za iný v rovnakej hodnote, prípadne môže aj priplatiť.

 12. Opakujúce sa vady

  Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:

  • výmenu tovaru, alebo

  • odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí, alebo

  • výmenu tovaru za iný v rovnakej hodnote, prípadne môže aj priplatiť.

  • O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy,
   ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.

   V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej
   republiky.

   O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej
   vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 13. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov.

 14. Odporúčania pre starostlivosť o zakúpený tovar

  • tovar neodporúčame nosiť pri výkone ťažkých prác (napr. záhradné a stavebné práce, práce s chemikáliami),

  • tovar neodporúčame nosiť so stykom so slanou (morskou) vodou, saponátmi, kozmetickými prípravkami (lak na vlasy, rôzne krémy, atď.)

  • tovar neodporúčame nosiť do plavárne, do bazéna s termálnou vodou

  • chráňte tovar pred mechanickým – väčšina tovaru je povrchovo upravovaná (matovaná, pieskovaná, zlátená, ródiovaná), ktorá sa počas nosenia môže opotrebovať kvôli ošúchaniu

  • tovar neodporúčame nosiť, ak kupujúci zistí podráždenie pokožky, lebo to znamená, že kupujúci je alergický na niektorú zložku tovaru, čo nemožno považovať za výrobnú vadu, teda nemožno
   tovar ani reklamovať.

  • tovar neodporúčame nosiť, ak kupujúci zistí zmenu farby tovaru. V tomto prípade ide o reakciu niektorej zložky tovaru s ľudským potom, čo nemožno považovať za výrobnú vadu, teda nemožno
   tovar ani reklamovať.

  • Udržiavanie a čistenie výrobkov v domácich podmienkach je možné buď suchou a mäkkou handrou, alebo so špeciálnymi prípravkami, ktoré možné zakúpiť v klenotníctvach, drogériách a v
   špecializovaných predajniach. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návody na použitie. Neodporúčame použitie handričiek na výrobky, ktorých povrch je matovaný, alebo jemne
   gravírovaný. Takáto povrchová úprava sa môže veľmi ľahko poškodiť.

  • Výrobky skladujte v šperkovniciach, alebo v samostatných krabičkách nato určených.

  • Ak sa aj napriek všetkému dodržiavaniu vyššie uvedených zásad stane, že sa výrobky poškodia, v žiadnom prípade sa ich nepokúšajte vyčistiť alebo opravovať doma, ale odneste ich do
   predajne, kde ste ich zakúpili. Ak sa bude jednať o výrobnú vadu, budú Vám bezplatne opravené a po dobu, čo boli v oprave, Vám bude predĺžená záručná doba. Pri mechanickom či inom
   poškodení, na ktoré sa záruka nevzťahuje, alebo ak sú výrobky po záruke, výrobky Vám vyčistíme alebo opravíme podľa aktuálneho cenníka.