Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané pre nákup v internetovej obchode, kde predávajúcim je:

  Ondrej Németh- ADAMAS

  so sídlom: Kameničná 801, 946 01 Kameničná

  IČO: 33 615 438

  DIČ: 1020368294

  IČ DPH: SK1020368294

  zapísanej v živnostenskom registri, Okresný úrad Komárno, č. 401-6263 Prevádzka-kamenný obchod:

  Kostolné námestie č. 6. 946 03 Kolárovo

  kontaktné údaje:

  tel: +421 35 777 1985

  email: adamas@zlatnictvoadamas.sk telefón: +421 35 777 1985

  webobá stránka: https://zlatnictvoadamas.sk/

  Bankové spojenie:

  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

  Dunajská 1, 811 08 Bratislava

  Č. účtu: SK16 8330 0000 0021 0236 4322

  Swift/Bic kód: FIOZSKBAXXX

  (ďalej len „predávajúci“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese: zlatnictvoadamas.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 5. Orgánom dozoru je v zmysle §4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1. SOI je orgánom dozoru len v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovom obchode zlatnictvoadamas.sk. Ak je kupujúcim osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, nevzťahujú sa na neho ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, záruky tovaru a reklamácií vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky ďalšie náklady (doprava/ poštovné, darčekové balenie, vrátenie tovaru) sú popísané nižšie vo VOP.
  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. Farebné vyobrazenie tovaru na stránke nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 6. Predávajúci si vyradzuje právo na upozornenie kupujúcich o zmene ceny tovaru uvedenej pri tovare v prípade rýchlo sa meniacej trhovej ceny zlata a striebra.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci môže objednať tovar buď s registráciou, alebo bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, prípadne darčekové balenie, spôsob platby a doručenia. Kupujúci si môže cez internetový obchod zlatnictvoadamas.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári pravdivými a existujúcimi údajmi, a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami.
 5. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Poslanie potvrdenia nie je automatizované a považuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho a Zásady ochrany osobných údajov. Ostatné emaily od predávajúceho už nie sú automatizované.
  Za zaplnené, neexistujúce a zle zadané emailové schránky kupujúcich predávajúci nezodpovedá a neberie zreteľ.
  V takom prípade kontaktujeme kupujúceho telefonicky, alebo ho upozorňujeme sms-kou na situáciu. Ak kupujúci nereaguje, emaily/informácie zo strany predávajúceho a faktúra kupujúcemu nebude zaslaná. Ak kupujúci kontaktuje predávajúceho (mailom, sms-kou), a požiada o zaslanie faktúry na inú emailovú adresu, faktúra mu bude zaslaná na tú novú emailovú adresu.
  Papierovou formou faktúru neposielame.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho, alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 9. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
 10. Základnou povinnosťou Predávajúceho je dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho, alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Ďalej, predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, t.j. Dodací list, prípadne Proforma (Zálohová) faktúra. Faktúru ako daňový doklad, dodací list a záručný list je predávajúci povinný vystaviť a zaslať kupujúcemu najneskôr po prijatí platby za tovar v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Ďalej je kupujúci povinný potvrdiť v dodacom, alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami uvedenom pri objednávaní tovaru.
 11. Základnou povinnosťou kupujúceho je prevziať objednaný tovar. Pozri sekciu Neprevzaté objednávky.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedenej na potvrdení o prijatí objednávky.
  • bezhotovostne pomocou QR kódu uvedenej v emaily potvrdzujúcej prijatie objednávky.
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.
  • osobným odberom v hotovosti, alebo bankovou kartou v kamennom bchode/výdajnom mieste. Pri objednávke s osobným odberom je tovar rezervovaný 7 pracovných dní, po obdržaní potvrdenia od predávajúceho. Po uplynutí tejto doby sa objednávka zruší, pokiaľ počas tejto doby kupujúci nekontaktuje predávajúceho telefonicky, alebo emailom so žiadosťou o predĺžení rezervačnej doby, najviac však o ďalších 7 pracovných dní.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 6. Ak kupujúci kúpi tovar a vyberie možnosť platby prevodom na bankový účet, predávajúci pošle tovar kupujúcemu až po obdržaní platby.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom Slovenskej pošty – Pri neúspešnom doručení zákazníkovi bude v schránke ponechané oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte, kde si ho môže vyzdvihnúť do 7 dní v prípade platby dobierkou, a 18 dní v prípade platby bankovým prevodom/pomocou QR kódu. Ak kupujúci potrebuje predĺžiť úložnú lehotu, kontaktuje poštu, a požiada o predĺženie úložnej lehoty. Poplatok za predĺženie úložnej lehoty je zverejnené v aktuálnom cenníku Slovenskej pošty, a hradí ho kupujúci.
  • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Za neprevzatú zásielku je predávajúci oprávnený účtovať reálné náklady. Keď svoju objednávku kupujúci nevyzdvihne, nabudúce bude požiadaný o platbu vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietanie ďalších objednávok od zákazníka, ktorý dvakrát nevyzdvihne objednaný tovar. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (napr. zadaním nesprávnej/neplatnej adresy v objednávke), alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, kupujúci môže výlučne mailom požiadať o opakované zasielanie tovaru, a je povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným zaslaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia bez ohľadu na to, či zákazník má podľa sumy nakúpeného tovaru nárok na bezplatné dodanie. Opakované doručenie má náklady 10 Eur, ktoré kupujúci musí uhradiť bankovým prevodom spolu s kúpnou cenou tovaru. Po pripísaní sumy bude tovar opätovne zaslaný.
 12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži aj ako záručný list. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho po obdržaní platby predávajúcim.
 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najneskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 15. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru kupujúcemu Slovenskou poštou z dôvodu vyplývajúcich komplikácii zo strany Slovenskej pošty.
 16. Predávajúci posiela tovar len v rámci Slovenskej republiky na adresu existujúci na území Slovenskej republiky. Vo výnimočných prípadoch na želanie kupujúceho môže predávajúci zaslať tovar aj na inú, kupujúcim zadanú adresu v rámci EÚ. V takom prípade CENNÍK uvedený v týchto VOP neplatí pre kupujúceho. Predávajúci vypracuje cenovú ponuku. Ak s konečnou cenou kupujúci súhlasí, má 5 pracovných dní na úhradu bankovým prevodom. Tovar bude zaslaný po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu s predávajúcim ako konečný spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy od 01.08.2023 predstavuje 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci používa formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci spolu s tovarom na adresu kamenného obchodu predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Zamestnanci kamennej predajne nie sú povinní prijímať výrobky, ktoré vykazujú známky používania. V prípade odstúpenia od zmluvy ako je to uvedené v bode č. 1, je zákazník zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty výrobku v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a nepoškodenom obale. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od obdržania vráteného tovaru, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to pripísaním sumy na účet kupujúceho, ktorý uviedol na formulári na vrátenie tovaru [Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie]
 8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný, nepoužívaný a neznečistený, v pôvodnom obale, a takým spôsobom, akým predávajúci poslal tovar kupujúcemu (ale aspoň doporučene), nie však na dobierku. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Ak nebude niektorá z vyššie uvedených podmienok splnená, nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru zaniká.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu, alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 30 dní od oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal na účet kupujúceho, ktorý kupujúci uvedie/žiada.
 11. Ak Kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín, predávajúci považuje objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci uskutočniť e-mailom, alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, číslo objednávky, e-mailovú adresu.
 12. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:

“Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak, odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri miestnom a zásielkovom predaji, a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka, v ktorých sa uvádza:

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1. c] predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.”

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Materiál tovarov je platne registrovaný zlatý kov Au 585/1000, Au 750/1000, strieborný kov Ag 925/1000, a iné obdobné kovy. Niektoré šperky z týchto kovov sú kombinované s kaučukom, gumou, alebo lankou (z bavlny alebo umelej hmoty).
  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti, alebo prevedeniu dohodnutej vzorky, alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného mesiaca od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužíva u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu ak:
  • ide o vadu, ktorú je možné odstrániť – možnosť výmeny tovaru,
  • ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť- možnosť odstúpenia od zmluvy.
 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady, alebo vád po výmene,
  • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

  Prečítajte si viac v sekcii Návod na používanie a záručné podmienky.

 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Kupujúci splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, alebo sa predávajúci a kupujúci môžu dohodnúť aj na inej termíne.
  Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 10. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII.

Doručovanie písomností

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte, alebo v objednávke. Za zaplnené / neexistujúce mailové schránky kupujúcich nezodpovedáme a neberieme zreteľ. V takom prípade kontaktujeme kupujúceho telefonicky, alebo sms-kou a upozorňujeme ho na situáciu. Ak kupujúci nereaguje, emaily/informácie zo strany predávajúceho a faktúra kupujúcemu nebude zaslaná. Ak kupujúci kontaktuje predávajúceho (mailom, sms-kou), a požiada o zaslanie faktúry na inú emailovú adresu, faktúra mu bude zaslaná na tú novú emailovú adresu.
  Papierovou formou faktúru neposielame.

IX.

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky sú osobitne upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke zlatnictvoadamas.sk.

Podrobný Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke zlatnictvoadamas.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať, alebo inak používať webové stránky, alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci neznesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu, alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu, alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 8. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy na diaľku prostredníctvom internetového obchodu nachádzajúceho sa na internetovej stránke zlatnictvoadamas.sk, pričom odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 9. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú aj nasledovné dokumenty, ktoré sú uvádzané na webovej stránke zlatnictvoadamas.sk ako samostatné sekcie:
 10. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť, alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, a iných zmien ovplyvňujúce funkcie webshopu zlatnictvoadamas.sk (napr.: nakladanie s dátami či osobnými údajmi Kupujúceho, rozšírenie, alebo zavedenie nových služieb zo strany Predávajúceho, zmeny v hospodárskej či finančnej situácii- zmena meny, inflácia, a také zmeny a okolnosti, ktoré pôsobia hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Predávajúceho.)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2023