Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej „Zásady“) obsahujú informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme o kupujúcich a akým spôsobom ich ďalej používame. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, alebo spoločnosťou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť Ondrej Németh- ADAMAS, Kameničná 801, 946 01 Kameničná,

email: adamas@zlatnictvoadamas.sk, IČO: 33 615 438, DIČ: 1020368294, IČ DPH: SK1020368294, zapísaná v živnostenskom registri, Okresný úrad Komárno, č. 401-6263, prevádzka-kamenný obchod: Kostolné námestie č. 6., 946 03 Kolárovo, tel: +421 35 777 1985, (ďalej ako „spoločnosť“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.zlatnictvoadamas.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 1. Osobné údaje a ich spracovanie

  Kategórie osobných údajov

  Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb kupujúci využíva. Pokiaľ u nás nakupujú, zhromažďujeme o nich:

  • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.

  • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

  • Prihlasovacie údaje, ako prihlasovacie mená a heslá.

   Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

   Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

  • Údaje z komunikácie medzi našou spoločnosťou a kupujúcim

  • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných našou spoločnosťou.

 2. Účely spracovania osobných údajov:

  Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k spokojnosti kupujúcich, spracovávame ich osobné údaje.

  Konkrétne sem patria:

  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, alebo zákazníckej linky (telefonicky, alebo e-mailom).

   Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame osobné údaje kupujúcich na základe nevyhnutného pre splnenie týchto zmlúv.

  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s kupujúcimi a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme kupujúceho napríklad kontaktovať telefonicky, e- mailom, alebo inou formou, aby sme im pripomenuli, že majú tovar v online košíku, pomohli im s dokončením ich objednávky, oznámili im aktuálny stav ich žiadosti, objednávky, alebo reklamácie, alebo k nej od nich získali ďalšie informácie, alebo ich upozornili, že musia vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu ich účtu. Ak u nás nakupujú ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme našej spoločnosti, ako je opísané vyššie.

  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu právam a záujmom kupujúcich, používame na účely zlepšovania ich osobné údaje v anonymizovanej podobe.

   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 3. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

  Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

 4. Marketingové ponuky

  Marketingové ponuky vo forme newsletteru na e-mail sú obchodné oznámenia. Zasielame obchodné oznámenia týkajúce sa obdobných produktov, aké si kupujúci kúpili.

  Tieto obchodné oznámenia môžu vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdu v každom e-maily. Na odhlásenie sa z odberu môžu tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis, alebo poverenca na ochranu osobných údajov.

  V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásia, nebudeme naďalej ich elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujú, alebo si ichvýslovne vyžiadajú.

  Marketingové ponuky ktoré sa kupujúcim zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o nich v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

 5. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných našou spoločnosťou

  V prípade, že kupujúci má vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných našou spoločnosťou, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetovej stránky našej spoločnosti, a na účely internetovej reklamy našej spoločnosti. Viac informácií viď v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 6. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

  Osobné údaje kupujúceho budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu, alebo pokiaľ kupujúci s tým vopred vyslovili súhlas.

  Osobné údaje kupujúceho môžu byť odovzdané tretím osobám, ktoré sú nasledovné:

  • spoločnosti vydávajúci kreditné karty, poskytovatelia platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky kupujúceho, plnenia kúpnej zmluvy

  • prepravcom s cieľom dodania objednaných produktov, alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

  • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát

  • právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s kupujúcimi

  • verejným orgánom (napr. polícia)

  • tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi. Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 7. Zákaznícke konto

  V rámci uzavretia zmluvy o registrácií kupujúcemu zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavajú kupujúci priamy prístup k svojim údajom vrátane ich úpravy a môžu takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžu takisto spravovať svoje osobné údaje.

 8. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

  1. Zabezpečenie osobných údajov

   • Osobné údaje kupujúceho sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu údajov kupujúcich, proti prístupu neoprávnených osôb k údajom kupujúcich, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

   • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

   • Prístup kupujúceho do svojho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní osobného hesla. Je nevyhnutné, aby prístupové údaje kupujúci neoznamovali tretím osobám a po ukončení činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používajú počítač spolu s inými používateľmi. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu naša spoločnosť priamo spôsobil.

  2. Obdobie spracovania

  Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

  • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

  • počas trvania zmluvy o registrácií

  • v čase, počas ktorého je naša spoločnosť povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené našou spoločnosťou, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

  • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky, alebo do odvolania

  • Recenzia 6 rokov

  • Komunikácia 2 roky

   V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania, alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 9. Práva subjektov údajov

  Kupujúci môže kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní jeho osobných údajov.

  V prípade, že sa kupujúci domnieva, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou ich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžu požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, môžu požadovať vykonanie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov. Pre uplatnenie svojich práv môžu kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov na e- mailovej adrese adamas@zlatnictvoadamas.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, budú jeho osobné údaje vymazané, alebo anonymizované, to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré naša spoločnosť potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel, alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 10. Webové stránky

  1. Súbory cookies

   Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre kupujúcich relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú v prehliadači. Naša spoločnosť využíva funkciu “cookies” aj od spoločnosti Facebook a Google Súbory cookies využívame napr. na:

   • správnu funkčnosť košíka pre najjednoduchšie dokončenie objednávky

   • zapamätanie prihlasovacích údajov, takže ich kupujúci nemusí opakovane zadávať

   • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám kupujúcich vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách

   • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme kupujúcim nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemajú záujem. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na zobrazovaných webových stránkach kupujúceho. Podľa týchto údajov kupujúceho je nemožné identifikovať.

  2. Využitie súborov cookies

   Súbory cookies používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo kupujúci ukončí návštevu našich stránok.

   Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo zariadení kupujúceho omnoho dlhšie, alebo kým ich ručne neodstráni (čas ponechania súborov cookie v zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača kupujúceho).

   Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

   • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako hopoužívatelia používajú

   • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

   • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

   • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

   • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

  3. Odmietnutie súborov cookies

  Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou internetového prehliadača kupujúceho. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies môže kupujúci pomocou webového prehliadača odmietnuť, alebo obmedziť ich na vybrané typy.

 11. Odkazy

  Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú dôležité informácie. Tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami, a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty, alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach, alebo prístupné prostredníctvom nich.

 12. Kontaktujte nás

  V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej na začiatku týchto Zásad.

 13. Účinnosť

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01.12.2020.