Neprevzaté objednávky

Informácie o postupe v prípade neprevzatia tovaru a čo môže kupujúci očakávať.

V prípade, že objednávka nebude zo strany kupujúceho zrušená do 12 hodín od odoslania objednávky, a kupujúci si zaslaný tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej sa kupujúci zaviazal odoslaním objednávky.

Neprevzatím vzniknú predávajúcemu náklady za poštovné ku kupujúcemu + poštovné za vrátenie zásielky. Nevyzdvihnutím zásielky predávajúcemu okrem finančných nákladov sa zvýšia náklady tým, že musí zaistiť spätnú logistiku tovaru, zásielku musí rozbaliť, tovar skontrolovať, nepoužiteľné obalové materiály musí zlikvidovať, a veľa inej práce.

Tieto náklady budú kupujúcemu vyúčtované ako kompenzácia za náhradu škody aj vtedy, ak podľa cenníku VOP mal kupujúci dopravu zadarmo.

Náhrada škody je uplatnená na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Neprevzatie objednávky sa nepovažuje za Odstúpenie od zmluvy, ktoré sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri miestnom a zásielkovom predaji, a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka.

Nakoľko bola porušená kúpna zmluva, situácia môže byť riešená niekoľkými spôsobmi:

  1. Na vzniknutú situáciu bude kupujúci upozornený emailom, a kupujúci uhradí kompenzáciu ako náhradu škody na základe vystavenej faktúry.
  2. Tovar si kupujúci opätovne objedná a konečná suma mu bude navýšená o kompenzáciu za neprevzatú predošlú zásielku. V tomto prípade kupujúcemu môže byť tovar opätovne zaslaný po zaplatení bankovým prevodom.
  3. Ak kupujúci do 30 kalendárnych dní nezadá objednávku opätovne (na ten istý alebo iný tovar), bude mu vystavená faktúra o náhrade škody.

Môžu nastať aj okolnosti, pre ktoré si kupujúci zásielku nemôže prevziať a nebol to jeho zámer: kupujúci môže byť pracovne vyťažený, nemal čas, musel odcestovať, ochorel, a podobne.

Na spomenuté problémy existuje viac riešení:

  • kupujúci môže požiadať Slovenskú poštu o predĺženie základnej 18 dňovej odbernej lehoty o ďalších, no najviac 30 dní,
  • kupujúci splnomocňuje niekoho na prevzatie zásielky.

Predávajúci nemôže znášať škody pôsobené neprevzatím zásielky.

Množstvo e-shopov takéto situácie nerieši, a straty, ktoré takto vzniknú, prenášajú do cien produktov. My ale nechceme takto vzniknuté škody / straty premietnuť do cien nášho tovaru a chceme zabezpečiť dobré ceny pre našich zákazníkov.