Neprevzaté objednávky

Informácie o postupe v prípade neprevzatia tovaru a čo môže kupujúci očakávať.

V prípade, že objednávka nebude zo strany kupujúceho zrušená do 12 hodín od odoslania objednávky, a kupujúci si zaslaný tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej sa kupujúci zaviazal odoslaním objednávky.

Neprevzatím vzniknú predávajúcemu náklady za poštovné ku kupujúcemu + poštovné za vrátenie zásielky.

Tieto náklady budú kupujúcemu vyúčtované ako kompenzácia za náhradu škody aj vtedy, ak podľa cenníku VOP mal kupujúci dopravu zadarmo.

Náhrada škody je uplatnená na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Neprevzatie objednávky sa nepovažuje za Odstúpenie od zmluvy, ktoré sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri miestnom a zásielkovom predaji, a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka.

Nakoľko bola porušená kúpna zmluva, situácia môže byť riešená niekoľkými spôsobmi:

Na vzniknutú situáciu bude kupujúci upozornený emailom, a kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich možností do 30 kalendárnych dní od obdržania emailu.

  1. Uhradí kompenzáciu ako náhradu škody na základe vystavenej faktúry na kompenzáciu za náhradu škody. Ak faktúra nebude zaplatená do splatnosti, predávajúci pristúpi k vymáhaniu pomocou exekútora- trovy exekútora hradí kupujúci.
  2. Ten istý tovar si kupujúci opätovne objedná a konečná suma mu bude navýšená o kompenzáciu za neprevzatú predošlú zásielku. Kupujúcemu bude tovar opätovne zaslaný po zaplatení bankovým prevodom.
  3. Kupujúci si objedná iný tovar, a bez ohľadu na výšku objednávky mu konečná suma bude navýšená o kompenzáciu za neprevzatú predošlú zásielku. Kupujúcemu bude tovar opätovne zaslaný po zaplatení bankovým prevodom.

Na rozhodnutie má kupujúci 30 kalendárnych dní. Ak sa počas tohto času kupujúci neozve, alebo nereaguje (formou objednávky), bude mu zasalná faktúra na kompenzáciu za náhradu škody.

Môžu nastať aj okolnosti, pre ktoré si kupujúci zásielku nemôže prevziať a nebol to jeho zámer: kupujúci môže byť pracovne vyťažený, nemal čas, musel odcestovať, ochorel, a pod., hoci na tieto problémy existuje riešenie vo forme splnomocnenia niekoho na prevzatie zásielok.

Predávajúci však nemôže znášať takto spôsobené škody.

Množstvo e-shopov takéto situácie nerieši, a straty, ktoré takto vzniknú, prenášajú do cien produktov. My ale nechceme takto vzniknuté škody / straty premietnuť do cien nášho tovaru a chceme zabezpečiť dobré ceny pre našich zákazníkov.